Vedtægter – Enhedslisten MariagerFjord

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten MariagerFjord . Foreningen er en lokalafdeling af partiet
Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

§ 2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

§ 3. Medlemskab
Som medlemmer af afdelingen optages interesserede, der kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.

3.1
Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, ved indmeldelse hos enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.

3.2
Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Mariagerfjord Kommune er medlem hos
Enhedslisten i Mariagerfjord Kommune.

3.3
Kontingent fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde.

3.4
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

3.5
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 1 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1
Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt før
generalforsamlingen afholdes.

4.3
Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende
vedtægter – ved simpelt flertal.
4.5
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen
underskrives af referent og dirigent.

4.6
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med mindst 2 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
5. Budget for det kommende år.
6. Valg af kontaktperson, kasserer og øvrig afdelingsbestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

4.7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.7.1
Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til
generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

5.1
Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, dog altid et ulige antal

5.2
I afdelingsbestyrelsen indgår automatisk kontaktperson og kasserer. Herudover konstituerer
afdelingsbestyrelsen sig selv umiddelbart efter valget på det første  afdelingsbestyrelsesmøde.
Såfremt afdelingsbestyrelsen træffer beslutning herom, kan der vælges suppleanter til de af
afdelingsbestyrelsen valgte tillidsposter.

5.3
Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

5.4
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

5.5
Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres.

5.6
Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelser/regionsråd

6.1
Kandidater, der er medlem af Enhedslisten skal inden den formelle opstilling underskrive en
erklæring om at de vil udtræde af kommunalbestyrelse/regionsråd ved udmeldelse af
Enhedslisten.

6.2
Personer der er opstillet af Enhedslisten i Mariagerfjord Kommune er ansvarlige overfor
Enhedslisten i Mariagerfjord Kommune for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

6.3
Personer der bliver valgt skal holde tæt kontakt med Enhedslistens i Mariagerfjord Kommune og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet.

6.3.1
Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges
medlemsmøde i Enhedslisten i Mariagerfjord Kommune.

§ 7. Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

7.1
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den
samlede afdelingsbestyrelse.

7.3
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

8.1
Afdelingen får sine midler fra: – medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9.1
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

9.2
Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter
regnskabets aflæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en
generalforsamling.

§ 11. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

11.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde
landsforeningen Enhedslisten.