Kommunalpolitiske program

Enhedslisten Mariagerfjord

Kommunalpolitiske program for en rød – grøn retning i Mariagerfjord Kommune (opdatering er igang)

2021-2025

Indhold:

1.0 INDLEDNING

1.1 De strategiske og organisatoriske principper

1.2 Nærdemokrati

2.0 ARBEJDE

2.1 Arbejdsmarkedet

2.2 Arbejdsmarkeds – og erhvervspolitik

3.0 KLIMA, MILJØ OG NATUR

3.1 Klima

3.1.0 Grøn omstilling af transport
3.1.1 Grøn omstilling af opvarmning og byggeri

3.2 Miljø

3.3 Natur

4.0 KULTURPOLITIK

5.0 KOMMUNENS SOCIALE ANSVARSOMRÅDER

5.1 Ældreområdet

5.2 Handicapområdet

5.3 Udsatte borgere 

5.4 Flygtninge og integration

5.5 Børn og unge

5.6 Institutioner

5.7 Skolen

6.0 LIGESTILLING

7.0 BOLIG, BYUDVIKLING OG BORGERINDDRAGELSE

 

1.0 INDLEDNING

Med afsæt i Enhedslistens overordnede beslutninger fastsættes Enhedslisten Mariagerfjords kommunalpolitiske program lokalt. Det kommunalpolitiske program som er godkendt af medlemmerne sætter rammerne for denne afdelings kommunalpolitiske arbejde. (Mangler og ændringer er ved at blive udbedret/udarbejdet)

I byrådet vil vi arbejde på større åbenhed og inddragelse af borgerne. Vi arbejder for solidariske løsninger, social retfærdighed og grønne og bæredygtige løsninger. Vi vil styrke det fællesskab der giver borgere mulighed for udfoldelse og tryghed, rettigheder og pligter og værdighed uanset køn, alder, seksuel orientering, tro, etnisk oprindelse eller handicap. Enhedslisten stemmer ikke for forringelser og især ikke til de borgere der har mindst. Mariagerfjord kommune skal være et godt sted for mennesker såvel som for vores nærmiljø og natur.

1.1 De strategiske og organisatoriske principper

 • Vi vil arbejde for selv den mindste forbedring og imod forringelser.
 • Medlemmerne i Enhedslisten Mariagerfjord drøfter og beslutter den kommunalpolitiske linje
 • En kommunalpolitisk baggrundsgruppe understøtter vores politisk valgte igennem drøftelser af de aktuelle kommunalpolitiske spørgsmål. Ved uenighed følger vi det overordnede princip om den mindste forringelse.
 • Enhedslistens byrådsmedlemmer modtager vederlag men tjener ikke på hvervet.
 • I forbindelse med budgettet afholder afdelingen kommunalpolitisk møde, hvor afdelingen drøfter og tager stilling til budget indholdet, hvorefter afdelingens byrådsmedlem(mer) kan indgå i en budgetaftale.

1.2 Nærdemokrati

Vi ønsker øget borgerinddragelse i de beslutninger der omhandler borgernes lokalområde og generelt større åbenhed fra Kommunen side. Vi ønsker at støtte og styrke vores lokal samfund. Medarbejderne er ofte eksperter indenfor de opgaver der skal løses. Hvis der skal ændres eller “effektiviseres” så skal medarbejderne på det pågældende område, spørges og inddrages i disse processer.

Vi foreslår at:

 • borgere i lokalsamfundet inddrages meget tidligt i projekter der har indflydelse på borgerens liv.
 • byrådet er lydhør og inddrager borgerne i et samarbejde.
 • der er færre lukkede punkter på udvalgs- og byrådsmøderne, medmindre det er indhold af personlig karakter.
 • borgerne kan fremsætte borgerforslag som bliver behandlet i et byrådsmøde
 • der i den kommunale sektor oprettes medarbejder demokrati.
 • der er større åbenhed og vidensdeling omkring budgetterne og budgetloven.

 

2.0 ARBEJDE

2.1 Arbejdsmarkedet

Det er den offentlige såvel som den private sektor, der “holder hjulene i gang”. Rigtig mange af den offentlige sektors opgaver er grundlaget for, at den private sektor overhovedet kan fungere. Børnepasning, uddannelse, ældreomsorg, infrastruktur og miljøbeskyttelse er bare nogle af de områder, kommunerne tager hånd om til gavn for os alle. En tilknytning til arbejdsmarkedet er for mange grundlaget for et godt og værdigt liv, som sikrer en indkomst, en indholdsrig hverdag og et socialt netværk. Mange oplever imidlertid, at deres arbejdsliv er for presset. Det kan være svært at leve op til de mange krav og regler, folk møder på deres arbejde.

Enhedslisten Mariagerfjord vil, at borgere i kommunen skal kunne gå på arbejde uden at blive stressede, nedslidte og udbrændte. Derfor vil vi bevare og skabe gode trygge arbejdspladser i det offentlige – og hjælpe virksomheder i den private sektor med at behandle deres ansatte godt. Vi stoler på, at ansatte i kommunen er de nærmeste til at vurdere, om der er gode arbejdsforhold og administreres efter gældende love og regler. De kommunalt ansatte skal derfor have muligheden for at gøre opmærksom på ulovlighed forvaltning, når systemet fejler, uden at skulle frygte at miste deres job. Vi støtter op om en Whistleblowerordning.

De af os, der af forskellige grunde ikke kan være på det eksisterende offentlige eller private arbejdsmarked, skal også behandles værdigt. Både som barn, ung, voksen dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager eller pensionist skal vi som borgere i Mariagerfjord Kommune møde et system – institutioner, sagsbehandlere, lærere, ansatte i social- og sundhedssektoren osv. – der har respekt for og tid og overskud til os.

1.2 Arbejdsmarkeds – og erhvervspolitik

Arbejdet skal fordeles mere retfærdigt og på den måde kan vi få flere ind på arbejdsmarkedet og vores mennesker også kan bruge tid på andre vigtige aktiviteter i livet, nemlig børn, familie, hobby og interesser.

Mariagerfjord Kommune må på ingen måde skal bidrage til social dumping.  Arbejdsklausulerne skal ikke blot gælde for hoved firmaet, som har selve kontrakten med Mariagerfjord Kommune, men også for underleverandører – et såkaldt kædeansvar. Vi ønsker et system og et jobcenter, som hjælper og styrker de arbejdssøgende i deres jobsøgning, Aktivering skal ikke fungere som løndumpning. Ordinært arbejde skal ikke overtages af frivillige og kontanthjælpsmodtagere. Vi skal ikke sende sunde, raske og velfungerende borgere ud som løntrykkere for at udføre gratis arbejde for virksomheder, private og foreninger.

Flere borgere har fået det dårligere – såvel psykisk som fysisk – af kommunens tilbud, mens andre bliver hængende i årevis. Vi tror på den enkeltes lyst, vilje og ret til beskæftigelse. Vi tror ikke på, at folk frivilligt er på kontanthjælp. De, der har evnen til at arbejde, ønsker rent faktisk at arbejde, og derfor er det arbejdsløsheden og ikke de arbejdsløse, der skal bekæmpes.

Har læger fastslået, at en borger ikke kan vende tilbage til arbejdsmarked, bliver borgeren ikke rask – men snarere mere syg – af flere års arbejdsprøvning, tilbud og henvisninger fra jobcenteret. Det nuværende system er ressourcekrævende og tærer på kommunens økonomi. Mennesker, der søger førtidspension og flexjob skal behandles som syge og ikke som arbejdssøgende. Når jobcenteret ikke kan give en borger fred, f.eks. i sager om førtidspension, og vil vi i Enhedslisten tage sager op i byrådet, indtil vi har et system, der arbejder i borgerens interesse.

Vi arbejder for:

 • en nedsættelse af arbejdstiden, så Mariager Kommune kan tilbyde sine ansatte 30 timers arbejdsuge, i alle de tilfælde, hvor den ansatte selv ønsker det.
 • at alle kommunens ansatte skal tilbydes en FH overenskomst uanset funktion.
 • at alle offentlige udbud skal indeholde arbejdsklausuler, hvor leverandører kan tvinges til at følge løn- og arbejdsvilkår i danske overenskomster.
 • et opgør med aktiveringskrav, og en forvaltning, der tilpasser sig den enkeltes behov for hjælp, så det bliver systemet, der tilpasser sig de arbejdssøgende, og ikke de arbejdssøgende, der skal tilpasse sig systemet.
 • en aktiveringsindsatsen i Mariagerfjord kommune omstruktureret til et tilbud borgerne kan vælge til eller fra.
 • at borgerne i vores kommune møder arbejdspladser med overenskomst, rigtig løn og ordentlige arbejdsvilkår.
 • efteruddannelse, videreuddannelse og opkvalificering med udgangspunkt i den arbejdsløses ønsker, interesser og styrker skal være en uomtvistelig hjælp til arbejdsløse
 • at kommunen skal tilbyde indholdsrige og meningsfyldte jobsøgningskurser, hvor de stiller konsulenter, lokaler og computere til rådighed.
 • at aktivering skal have et timetal, for hvilket en ordinær timeløn indenfor området man er aktiveret i, svarer til den ydelse, man får.
 • anstændighed for syge medborgere i Mariagerfjord Kommune og sikre en hurtig sagsbehandling for syge borgere, så de får ro.
 • et omgående stop for brug af kommunalt ansatte psykologer på jobcentret. Psykologer skal være uvildige og ikke lønnet af kommunen.
 • at gøre brug af standsningsretten i byrådet.
 • at Mariagerfjord Kommune tager ansvar for udbuddet af lærepladser ved at ansætte lærlinge – også indirekte indenfor håndværksfagene ved at lade udbuddet gå til de socialt ansvarlige firmaer
 • at der gives forrang til bæredygtige virksomheder der er socialt ansvarlige.
 • at kommunens udbud indeholder bindende kontrakter mellem leverandører og eventuelle underleverandører, så vi kan sikre, at der ikke ansættes underbetalte udenlandske arbejdskraft.

3.0 KLIMA, MILJØ OG NATUR

Vores vision er at Mariagerfjord skal være en kommune som tager klimaudfordringerne alvorligt, som værner om de naturlige omgivelser og som tager klima og biodiversitetskrisen alvorligt – gennem omfattende og målrettede konkrete indsatser der løbende følges op på. Klima (fx CO2 udledning, stigende vandstand), miljø (fx bæredygtighed, lugtgener, vandløb) og natur (fx beskyttet områder, planter, dyr og fugleliv) skal i videre udstrækning medtænkes i alle de kommunale planer. Kommunen skal satse helhjertet på den grønne omstilling med konkrete mål og ansvarlighed for at disse mål nås. Der skal gøres op med tendensen til at prioritere investorer højere end hensynet til kommunens borgere, miljøet og naturen.

3.1 Klima

Vi støtter op om Parisaftalen og vil arbejde for, at målet om 70% reduktion i CO2 udledningen (i forhold til CO2 udledningen i 1990) opnås senest i 2030. De konkrete bindende handleplaner skal have en indbygget opfølgning med maximalt 2 års mellemrum. Vi støtter op om urørt skov og miniskovrejsningsprojekter. Vi støtter omlægningen af lavbundsjorde som binder CO2 og grøn omstilling igennem lokalforankret vindmøller. Vi går ind for et krav om solceller ved nybyggeri og renovering i stedet for nybyggeri. Der skal forelægge en plan for omlægning af olie og gas og gamle brændeovne og der skal gives tilskud til etableringen af miljørigtige energiformer.

3.1.0 Grøn omstilling af transport

Der skal fokus på mindre belastende transport. I bevægelsen hen imod CO2 neutralitet er det vigtigt at cykling skal betragtes som et anerkendt transportmiddel på lige fod med bilismen. Børn og unge er mest aktive, når de transporterer sig selv fra A til B. Derfor er det vigtigt at have stort fokus på at skabe gode og sikre skoleveje og cykelstier.1 Vi ønsker at Mariagerfjord kommune overtager den lokale busdrift, så vi kan få indsat CO2 neutrale busser.

Vi arbejder for:

 • flere og sikre cykelstier både i og uden for byområderne som gør det sikkert og bekvemt for mennesker via cykler og kollektiv trafik at transportere sig derhen, hvor de ønsker.
 • at der især anlægges cykelstier de steder hvor der vil kunne ske den største reduktion af bilismen.
 • at borgere som ønsker at anskaffe elcykler kan fx have mulighed for at lease elcykler eller købe elcykler med tilskud.
 • at etablere ladestandere med grøn energi i byernes centrum, ved de ny cykelparkeringsområder, ved uddannelsessteder, ved almene boliger, togstationer, biblioteker og kulturhuse hvilket skal være med til at fremme brugen af elcykler.
 • at alle kommunens indkøb skal i videst mulig omfang lokale og fødevarer indkøb skal være i videst omfang være lokale og årstidsbestemte, hvorved transporten mindskes.

3.1.1 Grøn omstilling af opvarmning og byggeri

Enhedslisten ønsker at fokusere på ren vedvarende energi såsom sol, vind og på længere sigt undergrundsvarme, hvilket betyder, at naturgas og træbrændsler skal udfases. Vi ønsker at udbygge solceller på kommunale arealer. Vi ønsker derimod ikke at bruge god landbrugsjord og værdifulde naturområder til solcelle anlæg.

Vi ønsker at Mariagerfjords vindmøller skal være ejet af borgerne i fællesskab med lokal eller kommunal forankring. De borgere, der påvirkes af vindmøllers placering skal kompenseres i højere grad. Store landbaserede vindmøller kan have negative konsekvenser for naboerne og hver opstillingsmulighed bør overvejes meget nøje.

Vi forstår borgernes bekymring for “vindmøller i baghaven”, og derfor vil vi, i samarbejde med borgerne, arbejde for at finde de steder i kommunen, hvor nye vindmøller bedst kan placeres – til kommunens, borgernes og miljøets bedste.

Udover opvarmning omfatter den grønne energi også bygge og anlæg og dvs. renovering, genanvendelse af byggematerialer igennem cirkulært byggeri, hvor materialer genanvendes på forskellig vis. Bygge-og anlægsbranchen står lige nu for ca. 40% af samfundets ressource og energiforbrug og en tredjedel af den samlede danske affalds mængde (https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/cirkulaert-byggeri)

Mariagerfjord Kommune skal indarbejde de nyeste krav fra aftalen om National strategi for bæredygtigt byggeri (Aftale af 5.marts 2021), så hurtigt som muligt. Det bæredygtige byggeri skal understøttes ved indfasning af bl.a. livscyklusvurderinger og CO2-grænseværdier.

Vi arbejder for:

 • at solceller placeres på tage og andre overflader på virksomheder og kommunalt byggeri.
 • at vindmøller bliver lokalt og kommunalt ejet.
 • at borgere inddrages på et tidligt tidspunkt i lokalplanerne.
 • renovering og genanvendelse af materialer.
 • at bæredygtigt byggeri og passive huse og gerne tiny houses er vejen frem til mindre energiforbrug.

3.2 Miljø

Vandmiljøet skal beskyttes ifølge Vandrammedirektivet, som står over dansk lovgivning for vand. Vand skal som minimum opnå en god økologisk stand, Dette mål skulle være nået i 2015 men der er mulighed for udsættelse til 2027. (https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/vand/vandrammedirektivet/). Vi ønsker ikke at der sprøjtes med gift nogen steder i Mariagerfjord Kommune – hverken nær fjorden, i landbruget, på offentlige arealer eller i private haver. Sprøjtegifte er ofte skadelige for økosystemerne, grundvandet og biodiversiteten.

Vi arbejder for:

 • at udvide antallet af beskyttede vandløb fra de nuværende 28000 km (Danmark har ca. 78000km vandløb)
 • et kommunalt forbud mod sprøjtegifte.
 • som minimum ønsker vi at beskytte fjorden ved at etablere og overholde de foreskrevne 2 meter bræmmer ved beskyttede vandløb (3 m bræmmer 2023)
 • at der bliver fulgt op på vandrammedirektivet således at vandløbene også bliver beskyttet.

3.3 Natur

Enhedslisten vil arbejde for en prioritering af biodiversitet i kommunen og for at give naturen meget mere plads. Der er masser af skøn natur i Mariagerfjord Kommune som der skal værnes om.

3.3.1 Biodiversitet

I forbindelse med nybyggeri skal der etableres grønne vilde områder. Vi ønsker endvidere, at der bliver etableret byhaver i de byer, hvor lokale ønsker at dyrke egne grøntsager eller udvikle vilde haver med områder med vand, stendynger og bare pletter med tør sandjord til at støtte bierne, insekter og sommerfugle. Det skal gøres nemmere at anlægge mini vådområder på lavbundsjorde og vandopsamling. Vi ønsker at alle grønne områder bevares og skal der etableres NNP i kommunen, forlanger vi at dyreværnsloven overholdes for de indhegnede dyr. Enhedslisten støtter op om anlæggelsen af NNP. Vi ser også gerne af naturen får meget mere plads gennem jordomfordeling.

Vi arbejder for:

 • en udvikling af biodiversitets plan med konkrete tiltag og opfølgning af virkemidlerne.
 • at kommunens miljømyndighed bruges mere aktivt og at påbud bliver fulgt til dørs med kontrol besøg.
 • at der er øget kontrol med paragraf 3 beskyttede naturområder.
 • en omlægning af lavbundsjorde og andre jorde med dårligt udbytte omlægges til natur.
 • at det bliver nemmere at udtage jorde til natur.
 • øget fokus på jordomfordeling således at flere dårlige jorde kan udtages.

3.3.2 Økologi

Vi mener at import af fodersoya og forbruget af landbrugsjord til foderdyrkning er yderst problematisk. Vi mener at kommunen skal sikre økologiske fødevarer i daginstitutionerne, skoler, plejehjem og kommunale arbejdspladser. Desuden skal så meget som muligt skal være lokalt og sæsonbestemt.  

Vi arbejder på:

 • at landbruget i større grad omlægges fra konventionelt og dyrebaseret landbrug til økologisk, regenerativt og mere plantebaseret landbrug.
 • at importen af soya erstattes med her dyrket proteinkilder såsom græs (verdensmaal.org)
 • at hvis der importeres soya er det fra dokumenteret bæredygtig dyrkning.

4.0 KULTURPOLITIK

4.1 Kultur og Sammenhængskraft 

Enhedslisten ønsker at der i hver by i kommunen bliver etableret en kultur- og borgerpark. Tanken er et kreativt uderum for alle borgere, på tværs af generationer og andre forskelle. Et byrum hvor der er plads og mulighed for at udfolde sig og mødes på tværs af alder, køn, kultur, handicaps og andre parametre. Alt efter beliggenhed og byens størrelse kan en sådan indeholde:
Byhaver, “vild med vilje” pletter, grillplads, spiseplads med borde der også egner sig til kørestolsbrugere, skatepark, legeplads med redskaber der er store nok til alle, klatrevæg, sansehave, skakborde, boccia/petanquebane, “hjemmearbejdspladser” under halvtag med stik til opladning af telefoner og pc, parkour, vandkunst, udendørs fitnessudstyr, stillekrog med hængekøjer, en mur til lovlig graffiti, scene/danseplads, shelter, mulighed for lokale kunstnere udstiller. Vi støtter op om inddragelse af de lokale borgere i spørgsmål om byfornyelse, og etablering områder der kan skabe gode kulturelle tilbud. Vi ønsker at udbygge kulturhusene.

Vi ønsker at bevare lokale museer, det er vigtigt at kunne fortælle turister og lokale om fortiden og den lokale historie og fortidsminderne. I den forbindelse ønsker vi en trampesti rundt om fjorden med adgang til de historisk vigtige fortidsminder og til vores fantastiske fælles natur ved, på og i fjorden.

Vi arbejder for:

 • mere plads til udfoldelse af uformel karakter.
 • at satse på kulturen

5.0 KOMMUNENS SOCIALE ANSVARSOMRÅDER

5.1 Ældreområdet 

Enhedslisten ønsker tid og  værdighed i ældreplejen. Vi ønsker al lokal ældreplejen skal foregå igennem kommunale tilbud og et stop privatiseringen af denne vigtige omsorgsopgave. Ældreomsorg er en kommunal opgave, hvor kvalificeret personale udfører plejen. For Enhedslisten er det meget vigtigt at der ansættes flere uddannede plejere således at der er igen bliver mere tid og omsorg og praktisk hjælp i ældreplejen. Der skal i højere grad tages hensyn til ændringer i kommunens demografi.

Vi ønsker at de penge som kommer fra folketinget der er øremærket til ældreplejen, forbliver i den lokale ældrepleje og ikke bruges på anden kommunal drift eller anlæg. Der skal være tilstrækkelige muligheder for at deltage i aktiviteter, hvilket kan modvirke ensomhed i blandt ældre. Der skal være mulighed for forskellige samlivsformer og kollektive løsninger af opgaver som mad, indkøb og omsorg. Som en del af af disse bofællesskaber/plejecentre kan ældre på pension mødes og tilkøbe et billigt måltid mad og danne fællesskaber. Vi støtter op om bygningen af et Hospice i Hadsund, i samarbejde med lokalbefolkningen. Vi ønsker at arbejde tæt sammen med det lokale ældreråd i alle spørgsmål.

Vi arbejder for:

 • at ældre i Mariagerfjord kommune, skal sikres retten til ét dagligt bad hvis de ønsker det, for at sikre der er en høj værdighed i seniorårene. 
 • at ældre som ikke længere er i stand til selv at bevæge sig ud skal tilbydes en anden bolig, hvor de selvstændigt kan bevæge sig udenfor i byen og naturen.
 • at der i byerne skal der fokus på fremkommelighed for ældre og mennesker med gangbesvær.
 • særlig støtte til lavbebyggelse – gerne bofællesskaber og forskellige typer boliger som ældre har råd til. – i borgerens nærområde,
 • at ledsagerordningerne øges med 50%.
 • at der skal være en klarer adskillelse mellem økonomi og visitation og vi ønsker afslag fra de seneste år gennemgået med denne adskillelse i mente.
 • at alle ansøgninger der ikke er imødekommet skal genoptages og alle afprøves inden afslag.

5.2 Handicapområdet

Mennesker med handicap skal kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen sådan at der opnås en bedre livskvalitet. Vi ønsker at mennesker med handicaps kan være uafhængig af andre og selvhjulpen, men også få den ønskede personlige hjælp der skal til for at de kan leve som andre. Mariagerfjord Kommune skal overholde FN’s handicapkonvention.

Vi arbejder for:

 • at mennesker med handicap skal have sammen mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i kommunen.
 • en udvidelse af ledsagerordningerne og der skal tages udgangspunkt i borgerens behov.
 • at alle adgangsforholdene skal være indrettet sådan at de imødekommer de behov borgere med handicaps må have.
 • at forbedrede adgangsforholdene gælder overalt indenfor sundhedssektoren. Mennesker med handicap skal have frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp.
 • at mennesker med handicaps skal have den nødvendige hjælp i egen bolig så de kan være selvstændige og selvhjulpen så meget som muligt.
 • en oprettelsen af et plejehjem eller kollektivboligformer for yngre førtidspensionister gerne i byens centrum, hvor der er liv og lettere adgang til de mange forskellige tilbud.
 • at al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes. Der indføres selvvisitering til hjælpemidler til en værdi under 20.000 kroner.

https://dch.dk/handicapkonventionen

https://dch.dk/viden-om-handicap

5.3 Udsatte borgere 

Enhedslisten mener at i et samfund som vores må hjemløshed ikke forefindes. Der skal være mulighed for alle at få tag over hovedet, mad og en seng at sove i. Derfor er det nødvendigt med flere sunde og gode boliger der er prismæssigt i den billige ende – både til de der har svært ved traditionelle boligformer og forældre med børn. Sårbare og udsatte borgere skal have adgang til fx en nødvendig medicin. Der er endvidere brug for et bedre samarbejde mellem kommune og region for at tilgodese borgere med psykiske udfordringer/lidelser.

Vi arbejder på:

 • at der oprettes et Udsattes Nævn
 • at der er plads til alle i Mariagerfjord kommune
 • at der etableres flere boliger for udsatte mennesker
 • at der oprettes flere jobtilbud til udsatte/sårbare borgere

5.4 Flygtninge og integration 

Vi ønsker værdighed for vores flygtninge – Når de ankommer skal de tilbydes gode hjem, et forsørgelsesgrundlag som man kan leve af samt det bedste tilbud for at komme i gang med at integrere sig med sprogundervisning, mentorordning og hjælp til at blive en del af arbejdsmarkedet og fritids – og foreningslivet. Integrationsprocessen foregår bedst ude i det virkelige samfund, med arbejdskolleger og danske venner. Nydanskere bliver desværre ofte fravalgt allerede inden de kommer til jobsamtale. Denne strukturelle forskelsbehandling gør det meget vanskeligt at integrere sig og blive en del af samfundet. 

Vi arbejder for:

 • en mentor ordning hvor flygtninge bliver inviteret hjem i danske hjem og vice versa.
 • en ledsagerordninger til møder og som kan forklare procedurer, loven og andre sammenhænge.
 • en øget hjælp til flygtninge med PTSD og andre udfordringer.
 • øget fokus på hjælp til at bruge det danske sprog og forstå kulturen.
 • at der oprettes et lokalt klagenævn ved strukturelle forskelsbehandlinger.

5.5 Børn og unge

Vi ønsker en stor investering i børn og ungdommen i Mariagerfjord Kommune. Børn er Mariagerfjord Kommunes vigtigste ressource, som vi skal bygge fremtiden på. Fritids- og ungdomsklubberne skal styrkes med personale og tilbud om ekstra støtte til børn og unge med forskellige behov. Det skal være muligt for alle børn at deltage i fritidsinteresser, for en presset økonomi må ikke være årsagen til, at forældre fravælger børns fritidsaktiviteter.

Vi ønsker er seriøs ungestrategi, med et stærkt kommunalt ungdomsråd, som skal være en vigtig del og inkluderes, inden der skal træffes kommunale beslutninger der omhandler unge. Denne målrettede børne – og ungestrategi skal iværksættes længe inden de unge flytter og etablerer sig i de større byer. Selvom man er ung og i uddannelse, så skal det kunne lade sig gøre at bo i Mariagerfjord Kommune.

Vi ønsker at lave ungdomspolitisk festival i Hobro, Tidligere erfaringer fra andre steder, såsom Aalborg, har det vist sig at være en god idé at lave en festival, lavet af de unge politiske aktive for unge der ikke er aktive. Hvis sådan et tiltag skulle udforme sig, skal Mariagerfjord Kommune være der til at dække div. udgifter og hjælpe ved reklamering og inddragelse af folkeskoler, handelsskolen, gymnasiet og produktionsskolen.

Vi arbejder for:

 • flere ungdomsboliger i byerne.
 • at disse klynger af ungdomsboliger – iblandt andre boligformer – kan inkludere ungehuse som kan blive et værested og huse som kan ungdomsarrangementer flere steder i kommunen.
 • at der skabes plads til levende byrum i de unges nærmiljø med flere muligheder for f.eks. gadeidræt og musik.
 • at der laves en målrettet indsats mod ensomhed hos unge og styrkelsen af især pigers selvværd.
 • at der skal åbnes op for flere fritidstiltag for børn fra 3. klasse og op.
 • mere varierede udbud, hvor de unge selv har indflydelse på, hvad der skal ske, og hvor der er mulighed for udvidede åbningstider f.eks. i weekenderne.

5.6 Daginstitutioner

Enhedslisten ønsker at de offentlige institutioner bevares. Skal der ske ændringer forlanger vi at borgerne bliver hørt og beslutningsgrundlaget er gennemsigtigt og hviler på andet end det økonomiske. Enhedslisten lægger ikke stemmer til lukninger som lokalt forringer børns vilkår. Vi lægger heller ikke stemmer til kæmpe institutioner. Vi vil sikre, at alle institutioner danner en kendt og tryg ramme for barnet. Vi ønsker at Mariagerfjord Kommune lever op til BUPL’s anbefalede minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet og med reelle normeringer. Ledere, studerende, pedeller og praktikanter skal ikke tælle med i normeringerne.

Private institutioner må ikke trække overskud ud – pengene skal blive i institutionen til gavn for de børn og voksne, der har deres liv dér.

Forældre skal have ret til at passe deres børn selv og at de der gør det bør have ret til mindst det beløb deres plads ville have kostet kommunen i tilskud, vælger man at passe flere børn end ens egne mener vi at man er dagplejer og derfor skal ansættes som kommunal dagplejer og have overenskomstmæssig løn og vilkår og tilbydes relevante uddannelse/kurser.

Vi arbejder for:

 • kommunale madordninger i de forskellige institutioner, så kommunen kan tilbyde et sundt og nærende økologisk måltid til vores yngste.
 • Flere uddannet pædagoger
 • mere plads og tid til børnene

5.7 Skolen

Vi ønsker at alle elever skal have den optimale undervisning så alle kan nå frem til en 9.klasses afgangseksamen og med gode resultater.  Lysten til at lære skal bibeholdes. Der skal være mere tid til den enkelte elev. Børn med specielle behov skal have de tilbud der passer bedst til dem og med lærer og pædagoger uddannet til at arbejde med børn med specielle behov. Udgiften til specialtilbud betales centralt, så den enkelte skoles elev-vurdering ikke afstemmes efter eller påvirkes af skolens økonomi eller udefrakommende krav. Timeantallet skal afkortes og afstemmes efter elevernes alder. Vi ønsker fokus på praktisk musiske fag, arbejde med emner, kreativitet, deltagelse i samfundet og bevægelse i skoletiden.

Vi arbejder for:

 • skoleklasser med maksimum 22 elever, to-lærerordninger og kortere skoletid for eleverne.
 • ingen skolelukninger uden folkeafstemning i lokalsamfundet.
 • retten til modersmålsundervisning
 • mulighed for at købe nærende mad i skolen.

6.0 LIGESTILLING

‘Ligestilling er ikke bare den enkeltes ansvar, og Danmark sakker bagud i forhold til Norden og Europa. Der er behov for at få ligestilling tilbage på dagsordenen.’  Behovet for øjet fokus på ligestilling er ikke blevet mindre siden Enhedslisten skrev ovenstående i principprogrammet i 2014. 

Vi arbejder på

 • en synliggørelse og italesættelse af områder hvor kvinder fremstilles som mindre værd med henblik på at ændre denne opfattelse af kvinder.
 • at kvinders arbejde italesættes og værdisættes på lige fod med de traditionelt mandlige arbejdsområder. Dvs. at omsorgsarbejde værdisættes på samme niveau som fx jord – og betonarbejde eller VVS eller chauffør eller andre essentielle jobs, som får samfundet og hverdagen til at fungere,

7.0 BOLIGPOLITIK,  BORGERINDDRAGELSE OG BYUDVIKLING

1Når byen bevæger børn. (s. 8) www.sdu.dk